ПГСС "Марко Марков"
Професионална гимназия по селско стопанство в село Георги Дамяново

„Проект: 2022-1-BG01-KA210-VET-000081475, КД2 „Сътрудничество между организации и институции“, сектор „Професионално образование и обучение“.

Проект "ДИГИТАЛЕН ПОРТАЛ - Бърз достъп до нови знания" обединява  опита и капацитета на  три  организации от България, Македония и Португалия,  за разработването на уеб базиран портал за разпространение на дигитални образователни материали и съдържание, насочено към допълнително обучение и придобиване на знания и умения извън учебните програми, в областта на селскостопанските професии. За целите на проекта това съдържание е фокусирано върху две основни области –

1.            Развитие на дигитални умения на учениците;

2.            Обогатяване на знанията им в областта на опазването на околната среда.

Основни цели на проекта:

- Изготвянето на подробен анализ на необходимите знания и умения извън учебната програма в областта на цифровите технологии умения и опазване на природата - дейността е приключила и анализът е разработен;

- Подпомагане на транснационалното споделяне на образователно съдържание, ориентирано към провеждане на дигитално и екологично обучение в професионално ориентирани специалности;

- Създаване на интернет базиран портал, който освен средство за придобиване на нови знания, умения и

компетенции, също така ще даде на потребителите нова гледна точка към основните теми „опазване на околната среда“ и „цифрови компетенции“ – дейността е в процес на изпълнение.

- Повишаване капацитета на участващите организации в професионалното обучение;

- Обогатяване знанията и уменията на учениците от системата на професионалното образование с икономически или географски затруднения или такива с увреждания;

 

www.digital-portal.eu